nwcmc
 Systems Pvt. Ltd.-Technical Partner
Weather Icon    
नांदेड महानगरपालिका केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजने अंतर्गत राष्ट्रीय नदीकृती आराखडा (NRAP) अंतर्गत गोदावरी नदी कायमस्वरुपी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे करीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे व सल्लागाराची नेमणुक करणे. || साफसफाईच्या कामाच्या वेळेत बदल बाबत ||  
Fill Your Application
             
Application for the post of  
   
Personal Information
               
First Name   Middle Name      
               
Last Name *   Father/Husband *      
               
DOB Pick a date   Gender      
               
Caste   Reservation            
               
e mail *   Mobile No. *      
               
Geographical Information
               
Address *      
               
City *   State *      
               
Pin Code *   Country      
         
Educational Qualification
Qualification (Asper Advertisement)
Year Of Passing
Percentage (%)
University/Institute
Other
       
 
Experience Summary
Company Name
Address
City
Role / Designation
Experience (Months)
         
 
Upload Resume And Photo With Signature
         
         
  Upload Photo With Signature  
         
मी याद्वारे, प्रमाणित करतो/करते की, माझ्या माहीतीनूसार वरील तपशील सत्‍य आणि अचूक आहे. या माहितीतील कोणताही तपशील चुकीचा / खोटा आढळल्‍यास माझा अर्ज रद्द करण्‍यात येईल व माझेवर कायदेशिर कारवाई करण्‍यात येईल, याची मला जाणीव आहे.*  
 
               
Elbiz Systems Pvt.Ltd Indore NWCMC IT DEPT.