आपली घंटागाडी शोधा

1. Information

वेब पेज वरील user id व password खालील प्रमाणे
User name : nandedmc
Password : 123456

 

2. आपली घंटागाडी शोधा Link

http://35.154.134.64/jsp/login.jsp