MIC PROPOSAL

Sr.No.
Number
Date
Type
#
1
दिनांक 03.06.2022 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयो‍जीत करण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना.
02-Jun-22
 
Standing Committee Agenda
 
2
दि.17.03.2022 रोजी स. 11.00 वा. Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
16-Mar-22
 
Standing Committee Agenda
 
3
दि. 04.03.2022 रोजी Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
03-Mar-22
 
General Body Suppliment Agenda
 
4
दि. 04.03.2022 रोजी दुपारी 03.00 वा. Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
24-Feb-22
 
General Body Agenda
 
5
दि.21.02.2022 रोजी स. 11.00 वा. Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
21-Feb-22
 
Standing Committee Agenda
 
6
दिनांक 31.12.2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
30-Dec-21
 
General Body Suppliment Agenda
 
7
दिनांक 27.12.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजीत करण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
27-Dec-21
 
Standing Committee Agenda
 
8
दिनांक 31.12.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
24-Dec-21
 
General Body Agenda
 
9
दि.2.12.2021 रोजी दु.2.00 वा.आयोजीत करण्यात आलेल्या स्थायीसमिती सभापती निवडणूकीसाठी विशेषसभेची सुचना
26-Nov-21
 
Standing Committee Agenda for Special Meeting
 
10
दिनांक 02.12.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजीत करण्यात आलेली मनपा विशेष सर्वसाधारण सभेची सुचना
26-Nov-21
 
Special General Body Agenda
 
11
दिनांक 22.11.2021 रोजी आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
18-Nov-21
 
General Body Suppliment Agenda
 
12
दिनांक 22.11.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
15-Nov-21
 
General Body Agenda
 
13
दिनांक 16.11.2021 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजता आयोजीत करण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
16-Nov-21
 
Standing Committee Agenda
 
14
दि.13.10.2021 रोजी स.11.00 वा.Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा विशेष सर्वसाधारण सभेची सुचना
08-Oct-21
 
Special General Body Agenda
 
15
दि. 30.09.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
28-Sep-21
 
General Body Agenda
 
16
दि.09.09.2021 रोजी सायं.05.30 वा.Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा स्थायी समितीच्या सभेचीसुचना
09-Sep-21
 
Standing Committee Agenda
 
17
दि. 27.08.2021 रोजी सायं. 05.00 वाजता Online व्दारे आयोजीत मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
27-Aug-21
 
Standing Committee Agenda
 
18
दिनांक 30.08.2021 रोजी सकाळी 11.00 वा.Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
24-Aug-21
 
General Body Agenda
 
19
दिनांक 30.07.2021 रोजी Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
28-Jul-21
 
General Body Suppliment Agenda
 
20
दि.30.07.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
26-Jul-21
 
General Body Agenda
 
21
दि.24.06.2021 रोजी सांयकाळी 05.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
24-Jun-21
 
Standing Committee Agenda
 
22
दि. 16.12.2020 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेचे शिल्लक असलेले कामकाजाबाबत सभेची सुचना
22-Jun-21
 
General Body Agenda
 
23
दि. 23.06.2021 रोजी आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
22-Jun-21
 
General Body Suppliment Agenda
 
24
दि.23.06.2021 रोजी दुपारी 12.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
17-Jun-21
 
General Body Agenda
 
25
दि.27.05.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता ONLINE आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
21-May-21
 
General Body Agenda
 
26
दि.21.05.2021 रोजी सायं. 05.00 वाजता ONLINE आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
21-May-21
 
Standing Committee Agenda
 
27
दि.29.04.2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता ONLINE आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
23-Apr-21
 
General Body Agenda
 
28
दि.16.04.2021 रोजी दुपारी 3.00 वाजता ONLINE आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
16-Apr-21
 
Standing Committee Agenda
 
29
मनपाकेची अर्थसंकल्पीय विशेष सभा दि. 30.03.2021 दुपारी 01.00 वाजता Online व्दारे आयोजित केले असलेबाबत
26-Mar-21
 
Special General Body Agenda
 
30
दिनांक 12.03.2021 रोजी Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषयपत्रिका
12-Mar-21
 
General Body Suppliment Agenda
 
31
दिनांक 12.03.2021 रोजी Online व्दारे आयोजीत करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सूचना.
05-Mar-21
 
General Body Agenda
 
32
दिनांक 03.03.2021 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजता आयोजित मनपाकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
03-Mar-21
 
Standing Committee Agenda
 
33
दिनांक 29.01.2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
28-Jan-21
 
General Body Suppliment Agenda
 
34
दि.29.01.2021 रोजी दुपारी 03.00 वाजता ONLINE आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
22-Jan-21
 
General Body Agenda
 
35
दिनांक 21.01.2021 रोजी सायं. 5.00 वाजता आयोजित मनपाकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
20-Jan-21
 
Standing Committee Agenda
 
36
दि. 01.01.2021 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
04-Jan-21
 
Standing Committee Agenda
 
37
दिनांक 16.12.2020 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
21-Dec-20
 
General Body Suppliment Agenda
 
38
दि.16.12.2020 रोजी दुपारी 01.00 वाजता ONLINE आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
09-Dec-20
 
General Body Agenda
 
39
दि. 26.10.2020 रोजी सकाळी 11.30 वाजता Online आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
23-Oct-20
 
Special General Body Agenda
 
40
नांवाशमनपाकेची दि. 30.09.20 रोजी आयोजित ऑनलाईन सर्व साधारण सभा पुढे ढकलण्यात येत असले बाबत.
29-Sep-20
 
General Body Agenda
 
41
दि. 30.09.2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
24-Sep-20
 
General Body Agenda
 
42
दि. 13.07.2020 रोजी दुपारी 12.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या (Online) विशेष सर्वसाधारण सभेची सुचना
13-Jul-20
 
Special General Body Agenda
 
43
दि. 18.05.2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
16-May-20
 
Standing Committee Agenda
 
44
जा.क्र.नांवशमनपा /नसका/ सिआर-20/20
17-Mar-20
 
General Body Agenda
 
45
जा.क्र./नसका/स्थायी/सि.आर-20/20 दि.13.2.2020
13-Mar-20
 
General Body Agenda
 
46
जा.क्र./नसका/स्थायी/सि.आर-19/2020 दि.13.2.2020
13-Mar-20
 
Standing Committee Agenda
 
47
दि. 06.03.2020 रोजी दुपारी 4.30 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
05-Mar-20
 
Standing Committee Agenda
 
48
दि. 07.02.2020 रोजी दुपारी 04.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
06-Feb-20
 
Standing Committee Agenda
 
49
nwcmc/nagarsachiv/cr13/2019dated25.11.19
25-Nov-19
 
Standing Committee Agenda
 
50
दि. 22.11.2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
21-Nov-19
 
General Body Suppliment Agenda
 
51
दि. 22.11.2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
18-Nov-19
 
General Body Agenda
 
52
दि. 11.09.2019 रोजी दुपारी 01.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेची सुचना
07-Sep-19
 
GB NOTICE
 
53
दि. 09.09.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
07-Sep-19
 
Standing Committee Agenda
 
54
दि. 14.08.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
13-Aug-19
 
Standing Committee Agenda
 
55
दि. 08.08.2019 रोजी दुपारी 12.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
01-Aug-19
 
General Body Agenda
 
56
दि. 11.07.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
09-Jul-19
 
Standing Committee Agenda
 
57
विशेष सर्वसाधारण सभा दि. 01.06.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
29-May-19
 
test
 
58
महानगरपालिकेतील विशेष सर्वसाधारण सभा दि.22.05.2019 रोजी आयोजीत करण्यात आली आहे
20-May-19
 
General Body Agenda
 
59
दि. 08.03.2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
07-Mar-19
 
Standing Committee Agenda
 
60
दि. 14.02.2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
13-Feb-19
 
General Body Suppliment Agenda
 
61
दि. 11.02.2019 रोजी दुपारी 4.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
08-Feb-19
 
Standing Committee Agenda
 
62
दि. 14.02.2019 रोजी दुपारी 03.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना.
08-Feb-19
 
General Body Agenda
 
63
दि. 30.01.2019 रोजी सकाळी 11.30 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
29-Jan-19
 
Standing Committee Agenda
 
64
दि. 30.11.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
29-Nov-18
 
Standing Committee Agenda
 
65
दि. 29.11.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
29-Nov-18
 
General Body Suppliment Agenda
 
66
दि. 26.11.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
26-Nov-18
 
Standing Committee Agenda
 
67
दि. 29.11.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
22-Nov-18
 
General Body Agenda
 
68
दिनांक 12.10.2018 रोजी दुपारी 4.00 आयोजित करण्यात आलेल्या मनपाकेच्या स्थायी समितीच्या सभेची सुचना.
10-Oct-18
 
Standing Committee Agenda
 
69
दि. 11.09.2018 रोजी आयोजित मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
10-Sep-18
 
General Body Agenda
 
70
दि. 07.09.2018 रोजी दुपारी 4.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
07-Sep-18
 
Standing Committee Agenda
 
71
दि.11.09.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
05-Sep-18
 
General Body Agenda
 
72
मनपा स्थायी समितीची सभा दि. 08.08.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात येत असलेबाबत
07-Aug-18
 
Standing Committee Agenda
 
73
दि. 04.08.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
03-Aug-18
 
Standing Committee Agenda
 
74
दि.19.07.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
18-Jul-18
 
General Body Suppliment Agenda
 
75
दि.19.07.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
15-Jul-18
 
General Body Agenda
 
76
दि. 04.07.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
03-Jul-18
 
Standing Committee Agenda
 
77
दि. 25.05.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
24-May-18
 
Standing Committee Agenda
 
78
दि.10.05.2018 ची तहकुब करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा दि. 16.05.2018 रोजी स. 11.00 वा. घेण्यात येईल.
09-May-18
 
GB NOTICE
 
79
दिनांक 10.05.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपाकेची सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
09-May-18
 
General Body Suppliment Agenda
 
80
मनपा सर्वसाधारण सभा दि.10.05.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजित करण्यात येत असले बाबत
04-May-18
 
General Body Agenda
 
81
दि. 25.04.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या मनपा स्थायी समितीच्या सभेची सुचना
23-Apr-18
 
Standing Committee Agenda
 
82
दि.04.04.2018 रोजी आयोजित मनपाची सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
03-Apr-18
 
General Body Suppliment Agenda
 
83
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय विशेष सभा दि. 31.03.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
30-Mar-18
 
GB NOTICE
 
84
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभेची सुचना दि. 04.04.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
30-Mar-18
 
General Body Agenda
 
85
स्थायी समितीची सभा दि.27.03.2018 रोजी दुपारी 3.00 वाजता आयोजीत करण्यात आली आहे
26-Mar-18
 
Standing Committee Agenda
 
86
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
16-Feb-18
 
General Body Suppliment Agenda
 
87
दि. 17.02.2018 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना
12-Feb-18
 
General Body Agenda
 
88
स्थायी समितीची सभा दि. 07.02.2018 दुपारी 03.00 वाजता
05-Feb-18
 
Standing Committee Agenda
 
89
स्थायी समितीची सभा दि.16.01.2018 रोजी सकाळी 11.30 वाजता
15-Jan-18
 
Standing Commitee
 
90
दि.29.05.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
 
Standing Committee Minutes
 
91
दि.28.02.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
 
Standing Committee Minutes
 
92
दि.28.02.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समितीची अंदाजपत्रकीय विशेष सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
 
Standing Committee Agenda
 
93
दि.22.05.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
 
Standing Committee Minutes
 
94
दि.17.03.2017 रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या विशेष अंदाजपत्रकीय सभेचे इतिवृत्त
08-Jan-18
 
Standing Committee Agenda for Special Meeting
 
95
स्थायी समिती सभा इतिवृत्त दि.10.04.2017
08-Jan-18
 
Standing Committee Minutes
 
96
स्थायी समितीची सभा दि.08.01.2018 रोजी सकाळी 11.00 वाजता
06-Jan-18
 
Standing Committee Agenda
 
97
पुर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीची विशेष सभा दि. 30.12.17 रोजी स. 10.30 वा.
26-Dec-17
 
Education, Women & Child Welfare Commitee
 
98
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडणूकीसाठी स्थायी समितीची विशेष सभा दि.30.12.2017 रोजी10 वा
26-Dec-17
 
Standing Committee Agenda
 
99
दि. 19.12.2017 रोजी आयोजित करण्यात आलेली मनपा सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
18-Dec-17
 
General Body Suppliment Agenda
 
100
दि.19.12.2017 रोजी होणा-या सर्वसाधारण सभेची सुचना
12-Dec-17
 
General Body Agenda
 
101
GB Agenda Dt 01.09.2017
28-Aug-17
 
General Body Agenda
 
102
दि.26.05.2017 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेची पुरवणी विषय पत्रिका
25-May-17
 
General Body Agenda
 
103
स्थायी समितीची सभा दिनांक 22.05.2017 रोजी सकाळी 11.00 वा.
21-May-17
 
Standing Committee Agenda
 
104
मनपा सर्वसाधारण सभेची सुचना दि.26.05.2017 रोजी दु.03वा. CR-02/2017
20-May-17
 
General Body Agenda
 
105
नांवाशमनपा स्थायी समिती सभा दि.10.04.2017 रोजी सकाळी 11.00वा.स्थळ-स्थायी समिती सभागृह मनपा CR-01 17
10-Apr-17
 
Standing Committee Agenda
 
106
दि.29.03.17 रोजीची तहकुब अंदाजपत्रकीय वि.स.सभा दि.01.04.017 रोजी सकाळी 11 वा.मनपा कार्या.कै.शं.च.सभा
30-Mar-17
 
Standing Commitee
 
107
अर्थसंकल्पीय विशेष सर्वसाधारण सभा दि.29.03.2017 रोजी दु.12.30 वा. कै.शंकरराव चव्हाण प्रे.येथे आयोजित
29-Mar-17
 
Standing Commitee
 
108
CR-17-2017 स्थायी समिती सभेची सुचना 17.03.2017 दु.03.00 वा.
17-Mar-17
 
Standing Committee Agenda
 
109
स्थायी समितीची नियमित सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03.30 वा मनपा स्था.स.स. CR-18-2017
28-Feb-17
 
Standing Commitee
 
110
स्थायी समिती मनपा विशेष अर्थसंकल्पीय सभा दि.28.02.2017 रोजी दु.03 वा. मनपा स्था.स.स.CR-17-2017
28-Feb-17
 
Standing Commitee
 
111
Mahil Bal Kalyan Samti Meeting dt 27.02.2017
26-Feb-17
 
Education, Women & Child Welfare Commitee
 
112
GB Suppliment Agenda dt 27.02.2017
26-Feb-17
 
General Body Agenda
 
113
GB Agenda 27.02.2017
21-Feb-17
 
General Body Agenda
 
114
Standing Commitee Agenda Dt 14.02.2017
13-Feb-17
 
Standing Committee Agenda
 
115
GB Meeting Agenda dt 30.01.2017
21-Jan-17
 
General Body Agenda
 
116
16.12.2016 Standing Committee Chairman Election Proceeding
21-Dec-16
 
Standing Committee Minutes
 
117
सभापती, स्थायी समिती पदासाठी प्राप्त झालेले नामनिर्देशन पत्र
16-Dec-16
 
Standing Commitee
 
118
15.10.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
 
Standing Committee Minutes
 
119
20.09.2016 At 12.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
 
Standing Committee Minutes
 
120
20.09.2016 At. 11.30 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
 
Standing Committee Minutes
 
121
16.06.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
 
Standing Committee Minutes
 
122
16.05.2016 SC Meeting Proceeding
03-Dec-16
 
Standing Committee Minutes
 
123
CR-11-30.11.2016 11.00 AM
29-Nov-16
 
Standing Committee Agenda
 
124
GB Notice 30.11.2016
22-Nov-16
 
GB NOTICE
 
125
Standing Committee Notice dt 15.10.2016
14-Oct-16
 
Standing Committee Agenda
 
126
GB Notice dt. 14.10.2016
13-Oct-16
 
GB NOTICE
 
127
GB Cancelled Notice dt 01.10.2016
30-Sep-16
 
GB NOTICE
 
128
GB Suppliment dt 01.10.2016
30-Sep-16
 
General Body Agenda
 
129
दिनांक 01.10.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
23-Sep-16
 
General Body Agenda
 
130
CR-07 स्थायी समिती सभेची सुचना दि.20.09.2016
19-Sep-16
 
Standing Commitee
 
131
GB Suppliment dt. 10.08.2016
09-Aug-16
 
General Body Agenda
 
132
Standing Committee Meeting dt 09.08.2016
08-Aug-16
 
Standing Committee Agenda
 
133
जा.क्र.नांवाशमनपा/नसका/CR-/०५/२०१६
02-Aug-16
 
GB NOTICE
 
134
दि. 02.07.2016 रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेची सुचना
30-Jun-16
 
Standing Commitee
 
135
Standing Committee Agenda Dt. 16.06.2016
15-Jun-16
 
Standing Committee Agenda
 
136
CR01/121,123
27-May-16
 
General Body Agenda
 
137
SC Proceeding
13-May-16
 
Standing Committee Minutes
 
138
CR -02/2016 SC
13-May-16
 
Standing Committee Agenda
 
139
CR-01/16 GB Can
10-May-16
 
GB NOTICE
 
140
CR- ०१ /२०१६
10-May-16
 
General Body Agenda
 
141
CR 01/2016
04-May-16
 
General Body Agenda
 
142
CR 125/2016
01-Apr-16
 
Standing Committee Agenda
 
143
SC Proceeding
01-Apr-16
 
Standing Committee Minutes
 
144
Special SC Proc
01-Apr-16
 
Standing Committee Minutes
 
145
CR 124/2016
18-Mar-16
 
Standing Committee Agenda
 
146
SC Proceeding
18-Mar-16
 
Standing Committee Minutes
 
147
CR-123/2016
16-Mar-16
 
GB NOTICE
 
148
SC Proceding
04-Mar-16
 
Standing Committee Minutes
 
149
CR-121/2016
04-Mar-16
 
Standing Committee Agenda for Special Meeting
 
150
CR-122/2016
04-Mar-16
 
Standing Committee Agenda
 
151
CR-121/2016
29-Feb-16
 
General Body Agenda
 
152
CR- 121/2016
20-Feb-16
 
General Body Agenda
 
153
CR 121/2016
18-Feb-16
 
Standing Committee Agenda for Special Meeting
 
154
CR 120/2016
13-Feb-16
 
Standing Committee Agenda
 
155
SC meeting Proc
23-Dec-15
 
Standing Commitee
 
156
SC meeting Proc
18-Dec-15
 
Standing Commitee
 
157
SPL SC Election
09-Dec-15
 
Standing Commitee
 
158
SC meeting Proc
27-Nov-15
 
Standing Commitee
 
159
CR 118/2016
21-Jan-16
 
Standing Committee Agenda
 
160
CR 115/2016
04-Jan-16
 
GB NOTICE
 
161
CR 115/2015
28-Dec-15
 
General Body Agenda
 
162
CR 113/2015
22-Dec-15
 
Standing Committee Agenda
 
163
CR-112/2015
17-Dec-15
 
Standing Committee Agenda
 
164
CR-109/2015
28-Nov-15
 
General Body Agenda
 
165
06-11-2015
27-Nov-15
 
Standing Commitee
 
166
21-10-2015
27-Nov-15
 
Standing Commitee
 
167
30-07-2015
27-Nov-15
 
Standing Commitee
 
168
27-07-2015
27-Nov-15
 
Standing Commitee
 
169
11-05-2015
27-Nov-15
 
Standing Commitee
 
170
23-02-2015
27-Nov-15
 
Standing Commitee
 
171
09-12-2014
27-Nov-15
 
Standing Commitee
 
172
01-12-2014
27-Nov-15
 
Standing Commitee
 
173
CR-110/2015
26-Nov-15
 
Standing Committee Agenda
 
174
CR-109/2015
21-Nov-15
 
General Body Agenda
 
175
CR107/2015
05-Nov-15
 
Standing Committee Agenda
 
176
CR104/2015 Supp
30-Oct-15
 
General Body Agenda
 
177
CR-104/2015
23-Oct-15
 
General Body Agenda
 
178
CR-105/2015
19-Oct-15
 
Standing Committee Agenda
 
179
CR103/2015 supp
26-Aug-15
 
General Body Agenda
 
180
CR 103/2015
19-Aug-15
 
General Body Agenda
 
181
CR 98/2015
24-Jul-15
 
Standing Committee Agenda
 
182
CR 97/2015 Supp
02-Jun-15
 
General Body Agenda
 
183
CR 97/2015
29-May-15
 
General Body Agenda
 
184
CR-94/2015
08-May-15
 
Standing Committee Agenda
 
185
2015-03-25
24-Mar-15
 
GB NOTICE
 
186
CR 92/2015
20-Mar-15
 
General Body Agenda
 
187
CR-/95/2015
16-Mar-15
 
General Body Agenda
 
188
अर्थसंकल्पीय
13-Mar-15
 
Standing Commitee
 
189
CR-89/2015
21-Feb-15
 
Standing Committee Agenda
 
 
190
C/R-76/2014
05-Jan-15
 
General Body Agenda
 
191
AGENDA
11-Dec-14
 
Standing Committee Agenda
 
192
AGENDA
25-Nov-14
 
Standing Commitee
 
193
SUPPL . AGENDA
24-Nov-14
 
General Body Agenda
 
194
AGENDA
24-Nov-14
 
General Body Agenda
 
195
AGENDA
06-Sep-14
 
Standing Committee Agenda
 
196
AGENDA
25-Aug-14
 
Standing Committee Agenda
 
197
NOTICE
14-Aug-14
 
GB NOTICE
 
198
SUPPL . AGENDA
14-Aug-14
 
General Body Agenda
 
199
AGENDA
14-Aug-14
 
General Body Agenda
 
200
AGENDA
02-Aug-14
 
Standing Committee Agenda
 
201
GB BUDGET
24-Jul-14
 
General Body Agenda
 
202
MINUTES
28-Jan-14
 
GENERAL BODY MINUTES
 
203
MINUTES_2
25-Nov-13
 
GENERAL BODY MINUTES
 
204
SUPPL . AGENDA
26-Jun-14
 
General Body Agenda
 
205
AGENDA
26-Jun-14
 
General Body Agenda
 
206
MINUTES_1
25-Nov-13
 
GENERAL BODY MINUTES
 
207
NOTICE
24-Jun-14
 
Standing Commitee
 
208
AGENDA
24-Jun-14
 
Standing Committee Agenda
 
209
MINUTES
04-Feb-14
 
Standing Committee Minutes
 
210
MINUTES
10-Jan-14
 
Standing Committee Minutes
 
211
AGENDA
28-May-14
 
General Body Agenda
 
212
ELECTION
05-Mar-14
 
Education, Women & Child Welfare Commitee
 
213
AGENDA
28-Feb-14
 
Standing Committee Agenda
 
214
BUDGET
28-Feb-14
 
Standing Committee Agenda for Special Meeting