प्रधानमंत्री आवास योजना

1.
स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या मंजूर लाभार्थ्यांची यादी
2.
स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या मंजूर लाभार्थ्यांची यादी नं 2 दि. 30.11.2018.
3.
स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या मंजूर लाभार्थ्यांची यादी नं 3 दि. 22.07.2019.
4.
स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या मंजूर लाभार्थ्यांची यादी नं 4 दि. 02.02.2021.
5.
स्वत: बांधकाम करणेसाठी अर्ज केलेल्या मंजूर लाभार्थ्यांची यादी नं 5 दि. 17.06.2022

Download Section:

1.
Self Declaration pmay to applicant format
2.
PMAY Application Form (Offline Manual)
3.
HFA_guidelines_March2016-English

जाहीर सुचना:

1.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील मंजूर घरकुल चालू न केलेल्या लाभार्थी यांची यादी. दिनांक 8/2/24 पर्यंत घरकुल चालू करून मनपास कळविणे आवश्यक अन्यथा घरकुल रद्द होणार.