सार्वत्रिक निवडणुक 2022- प्रभाग रचना

Ward no.1

Ward no.2

Ward no.3

Ward no.4

Ward no.5

Ward no.6

Ward no.7

Ward no.8

Ward no.9

Ward no.10

Ward no.11

Ward no.13

Ward no.15

Ward no.16

Ward no.17

Ward no.18

Ward no.19

Ward no.20

Ward no.21

Ward no.22

Ward no.23

Ward no.24

Ward no.25

Ward no.26

Ward no.27

Ward no.28

Ward no.29

Ward no.30

Ward no.31

NWCMC DRAFT ALL IN ONE