स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)

1.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021- नागरिकांनसाठी विविध स्पर्धचे आयोजन
2.
केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक सुचना
3.
महाराष्ट्र शासनाचा आदेश व प्रपत्र
4.
क्षेत्रीय कार्यालयानुसार सर्वेक्षणाची यादी
क्षेत्रिय कार्यालय क्र. अ
क्षेत्रिय कार्यालय क्र. ब
क्षेत्रिय कार्यालय क्र. क
क्षेत्रिय कार्यालय क्र. ड
5.
बातम्या
6.
जाहिर सुचना
7.
गॅलरी
8.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (महाराष्ट्र शासन)
9.
कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची क्षेत्रीय कार्यालयानुसार यादी
क्षेत्रिय कार्यालय क्र. अ
क्षेत्रिय कार्यालय क्र. ब
क्षेत्रिय कार्यालय क्र. क
क्षेत्रिय कार्यालय क्र. ड