# Title Tender No. Tender Type Opening Date Closeing Date Download File
94 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका हद्दीतील जुना मोंढा येथील असलेल्या टावर परिसरात कै. पृथ्वीराज चौव्हाण, त्यांचा अर्धाकृती पुतळा उभारणे बाबत व सरदार शहीद भगतसिंग यांचा अर्धाकृती पूतळा उभारणे बाबत. जा.क्रं.नांवाशमनपा/साबांवि/ई-निविदा/2136/2023 दि. 25.05.2023 PWD 2023-05-27 2023-06-12 Download
97 नांवाशमनपाकेच्या पाणी पुरवठा विभाग अंतर्गत सर्व पंपीग स्टेशन व जलशुध्दीकरण येथील जुने साहित्य (Scrap) चा लिलाव करणे बाबत. जा.क्रं.नांवाशमनपा/पापुवजनि/2463/2023 दि. 02.06.2023 Water Supply Department 2023-06-03 2023-06-13 Download
98 मु.सो.सु.यो. अंतर्गत नांदेड मनपा हद्दीतील प्र.क्र.11 हैदरबाग क्र. 1 मध्‍ये सेवा हॉस्‍पीटल ते खाजी अजिमोद्दीन घरापर्यंत सिमेंट रस्‍ता तसेच लगतचे रस्‍ते तयार करणे व इतर कामे जा.क्रं.नांवाशमनपा/साबांवि/2387/2023 दि. 31.05.2023 PWD 2023-06-02 2023-06-19 Download
99 नांवाशमनपा हददीतील झोन क्रं. 01 तरोडा-सांगवी अंतर्गत पाणी पुरवठा दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीची कामे करणे बाबत (AMRC 2023-24) व इतर (04) कामे जा.क्रं.नांवाशमनपा/पापूवजनि/2687/2023 दि. 05.06.2023 Water Supply Department 2023-06-06 2023-06-14 Download
100 नांवाशमनपा हद्दीत आनंद नगर रस्त्यापासुन ते न्यु शाहु नगर भागात डी.आय.पाईप लाईन टाकणे बाबत. जा.क्र.नांवाशमनपा/पापूवि/2763/2023 दि. 06.06.2023 Water Supply Department 2023-06-07 2023-06-15 Download